🎁 Kerstmis nadert snel, geef iconische foto's aan je dierbaren 🎁 Ontdek
CATEGORIEËN
COLLECTIES
BEST SELLERS
Cadeau-ideeën
Edition ONEACCESSOIRES

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op elke bestelling die op afstand is geplaatst door een natuurlijke persoon met handelingsbekwaamheid en handelend in persoonlijke hoedanigheid als consument bij ArtPhotoLimited, hetzij rechtstreeks op de website van ArtPhotoLimited die toegankelijk is op het volgende adres: www.artphotolimited.com

De dienst die door het platform wordt aangeboden, wordt beheerd door SAS ArtPhotoLimited, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Bordeaux (Siret n°820 179 687 000 18) en waarvan de hoofdzetel gevestigd is in NOW BORDEAUX - Hangar 15 quai des Chartrons 33 300 Bordeaux, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer Louis ALBERT.

Registratie van kopers

De Koper die een account aanmaakt op de site www.artphotolimited.com zal volledige en actuele contactinformatie moeten verstrekken, evenals een geldig e-mail adres. Hij/zij zal de gevolgen van een eventuele fout of omissie bij het invoegen van zijn/haar gegevens op zich nemen. Hij of zij is zich ervan bewust dat de juistheid van deze informatie met name bepalend is voor de mogelijkheden van een efficiënte levering van de fotografische afdrukken.

De Koper zal één enkele en unieke account aanmaken en gaat ermee akkoord geen aliassen of afgeleide accounts aan te maken met zijn identiteit of die van derden. Elke schending van deze verbintenis kan leiden tot de schorsing of schrapping van het betrokken account. De Koper zal zijn inloggegevens niet aan een derde partij meedelen en zal verantwoordelijk worden gehouden voor elke inlogpoging of bestelling van een derde partij aan wie hij vrijwillig of door nalatigheid zijn login gegevens zou hebben nagelaten.

ArtPhotoLimited behoudt zich, in het kader van de fraudebestrijding en om de veiligheid van de via haar platform ingeschakelde transacties te garanderen, het recht voor om de identiteit en de rechtsbevoegdheid (in het bijzonder de burgerlijke meerderheid) van de Koper op het ogenblik van zijn inschrijving of bij een bestelling te controleren.

Inkomsten en kosten

De BTW is in onze prijzen inbegrepen tegen het momenteel geldende wettelijke tarief. De op onze site vermelde prijzen zijn inclusief alle kosten, in euro's. De leveringskosten zijn niet inbegrepen in de op onze site getoonde prijzen. Andere extra kosten die aan de consument in rekening kunnen worden gebracht, worden vóór het sluiten van de overeenkomst aangegeven. Indien er eventueel andere, niet door de site in rekening gebrachte, extra kosten aan u in rekening kunnen worden gebracht, wordt de betreffende informatie vóór het sluiten van de overeenkomst verstrekt.

Bestelprocedure

Na bevestiging van de inhoud van zijn bestelling en aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, en de verplichting tot betaling van de bestelling, zal de Koper zijn bestelling definitief valideren door zijn effectieve betaling. De bestelling is pas geldig en wordt pas in aanmerking genomen na volledige betaling van de prijs van de foto en de leveringskosten

Kopers kunnen met een creditcard betalen. De betaling van bestellingen die via ArtPhotoLimited worden geplaatst, gebeurt via het Stripe platform of PayPal of Klarna.

Elke bestelling die afkomstig is van een Koper die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk zou hebben geregeld of waarmee een betalingsgeschil in de loop van de administratie zou worden beslecht, kan worden geweigerd

ArtPhotoLimited zal de bestelling bij elke Koper systematisch per e-mail bevestigen.

Na ontvangst van de betaling is de koopovereenkomst tussen ArtPhotoLimited en de koper definitief gesloten.

Intellectueel Eigendom

De Koper is zich ervan bewust dat de foto's die via het platform ArtPhotoLimited worden verkocht onderhevig zijn aan intellectuele eigendomsrechten. In overeenstemming met artikel L111-3 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom verleent het eigendom van een werk (de via ArtPhotoLimited aangekochte print) geen enkel intellectueel eigendomsrecht. Bijgevolg wordt de Koper ingelicht en is hij er zich van bewust dat hij niet bevoegd is om het werk te reproduceren, te wijzigen, op zijn beurt te commercialiseren of te exploiteren in welke vorm dan ook.

Elke inbreuk op deze regels zou een inbreuk zijn die door de Fotograaf kan worden vervolgd.

Voorzorgsmaatregelen in verband met de aard van de foto's

De Koper is zich er ook van bewust dat fotografische afdrukken met zorg moeten worden belicht en behandeld. Zijn aandacht wordt gevestigd op de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • Geen blootstelling aan direct zonlicht
  • Geen ophanging in de open lucht, met uitzondering van uitdrukkelijk aangepaste en als zodanig in de productbeschrijving vermelde steunen
  • Geen blootstelling aan vochtige of dampgevoelige kamers (keuken, badkamer).

Informatie over de foto's

De foto's worden gepresenteerd en beschreven door de houders van de gebruiksrechten van de foto's (fotografen, agentschappen, persgroepen, enz.) die als enige verantwoordelijk zijn voor de volledigheid van de verstrekte beschrijving en de conformiteit van de foto met de genoemde beschrijving.

Deze laatsten zijn als enige verantwoordelijk voor de nummering van de afdrukken, wanneer de foto's in beperkte oplage worden verkocht. In het bijzonder zijn de Fotografen verplicht om binnen de wettelijke grenzen te blijven, zodat de afdrukken als kunstwerk kunnen worden gekwalificeerd.

Opvolging van bestellingen

De website www.artphotolimited.com maakt het mogelijk om de bestellingen van de Koper te volgen. De afdrukken worden gemaakt door ArtPhotoLimited of door een vertrouwde dienstverlener die ArtPhotoLimited op de hoogte stelt van de verzending van de bestelling naar het door de Koper opgegeven adres.

Productie- en levertijden

De aangekondigde productie- en levertijden worden in werkdagen aangegeven. Ze kunnen lichtjes variëren naargelang de omstandigheden die buiten de controle van ArtPhotoLimited vallen (onderbrekingen of stakingen van transport- of logistieke dienstverleners, technische moeilijkheden).

De Koper kiest uit de leveringsmethoden die hem/haar voor elke Foto worden aangeboden.

Klacht wegens niet-ontvangst of gebrek aan conformiteit

De koper die ArtPhotoLimited op de hoogte wil stellen van een probleem bij de ontvangst van het kunstwerk, of van de afwezigheid van ontvangst, zal een e-mail sturen naar het volgende adrescustomer.service@artphotolimited.com.

  • Beschadigd pakket

De Koper zal aan de vervoerder de gebruikelijke reserveringen formuleren als het pakket beschadigd of geopend aankomt. Hij gaat over tot de opening van het pakket in aanwezigheid van de bezorger of de transporteur en informeert ArtPhotoLimited binnen 48 uur over de geconstateerde moeilijkheden, waarbij hij zo mogelijk foto's van het pakket zoals het aan hem is aangeboden of van het werk zoals het in de verpakking zit, doorzendt.

De klacht zal dan worden opgevangen door ArtPhotoLimited die, na contact te hebben opgenomen met de Koper aan de Koper zal aangeven hoe het werk moet worden geretourneerd.

De kosten van de retourzending worden betaald door ArtPhotoLimited, die zich ertoe verbindt het nodige te doen om de eerste bestelling zo snel mogelijk te honoreren.

Het terugsturen van een bestelling kan alleen worden geaccepteerd als de Koper zich houdt aan de beschreven procedure. De Koper zorgt ervoor dat het werk in de originele verpakking wordt verpakt en dat tijdens de verzending de nodige zorg wordt gedragen voor het pakket. Het werk wordt teruggestuurd naar het door ArtPhotoLimited aangegeven adres.

  • De bestelling is niet conform

Indien de geleverde afdruk niet overeenkomt met de bestelling (fout op de foto, op het formaat of op het support), zal de Koper ArtPhotoLimited binnen dezelfde termijn (48u) op de hoogte brengen door het bewijs hiervan te leveren. ArtPhotoLimited zal hem de wijze van teruggave aangeven, tenzij partijen een vergoeding overeenkomen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract zonder opgave van redenen binnen 30 dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatste voorwerp fysiek in bezit neemt.

Bepalingen betreffende het herroepingsrecht

Duur

Aanvaarding door de Koper van deze Algemene Verkoopvoorwaarden creëert tussen de partijen een rechtsverhouding van onbepaalde duur. ArtPhotoLimited en de koper zijn te allen tijde gerechtigd de overeenkomst tussen hen te beëindigen.

In geval van beëindiging op initiatief van ArtPhotoLimited wordt de Koper op de hoogte gesteld van de redenen die tot deze beslissing hebben geleid. Van zijn kant kan de Koper op elk moment en zonder zijn beslissing te moeten verantwoorden, de overeenkomst opzeggen. Elke bestelling die op het moment van de annulering door de Koper in uitvoering is, moet worden uitgevoerd en zal de gevolgen van de annulering opschorten tot de ontvangst van de foto en het verstrijken van de herroepingstermijn.

Beschikbaarheid van de site

Het ArtPhotoLimited platform is te allen tijde toegankelijk op het volgende adres https://www.artphotolimited.com.ArtPhotoLimited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing veroorzaakt door een derde partij (met name access provider), of in geval van overmacht. ArtPhotoLimited verbindt zich er dan toe alles in het werk te stellen om de toegang tot de gegevens zo snel mogelijk te herstellen.

Het gratis aanmaken van een account houdt niet in dat ArtPhotoLimited uw abonnement bij een internetprovider vergoedt voor de gegevens die u tijdens de verbinding met de site doorstuurt.

Privacybeleid

De informatie die door de Kopers in het kader van hun registratie of bestelling wordt verstrekt, is bestemd voor ArtPhotoLimited en wordt gebruikt voor de behandeling en de opvolging van de bestellingen, het marketingbeheer en de levering, alsook om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die op ArtPhotoLimited rusten.

De informatie die door de Kopers in het kader van hun bestelling wordt meegedeeld, kan aan de dienstverleners van ArtPhotoLimited worden meegedeeld met het oog op de marketing en het beheer van de leveringen. ArtPhotoLimited verzekert in dit verband dat zij de nodige maatregelen heeft genomen om deze gegevensoverdracht wettelijk in te kaderen, met name door het vervullen van de nodige formaliteiten met de CNIL.

Bij gebrek aan correcte informatie neemt de Koper de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de onjuiste verzending of zelfs het verlies van een afdruk op het moment van de bestelling, en kan hij geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

De Koper heeft te allen tijde het recht om de doorgegeven informatie te wijzigen en dit via de sectie 'Mijn Account' waar hij vrij toegang toe heeft.

De door ArtPhotoLimited verzamelde gegevens zijn onderworpen aan een behandeling en een verklaring in overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 genaamd 'Loi Informatique et Libertés' en zijn gedeclareerd bij de CNIL (Verklaring nr. 1965905 v 0).

In overeenstemming met de wet hebben Kopers het recht om de gegevens die op hen betrekking hebben in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor elk verzoek tot verwijdering of wijziging wordt de Koper verzocht contact op te nemen met ArtPhotoLimited via e-mail op het adres customer.service@artphotolimited.com.

Tenzij Koper hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt, is het aannemelijk dat Koper van ArtPhotoLimited en/of haar partners (i) per telefoon of per post of (ii) per e-mail en sms een promotionele aanbieding ontvangt indien de Koper het vakje daartoe aanvinkt of een bestelling voor producten of diensten bij ArtPhotoLimited heeft geplaatst.

Cookies

De persoonlijke informatie die wordt verzameld tijdens het aanmaken van een account kan het platform ertoe aanzetten om cookies toe te voegen aan de computer, waardoor een snellere verbinding en een vlotte navigatie op ons platform mogelijk wordt.

De Koper heeft echter de mogelijkheid om cookies uit te schakelen, hetzij via de instellingen van zijn browser, hetzij via derde partij cookie management platformen.

Wijziging van de verordening

Deze verordening kan in de loop van de tijd worden gewijzigd. De algemene verkoopvoorwaarden van ArtPhotoLimited die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die gelden op de dag van de plaatsing van de bestelling door de koper. Het plaatsen van een bestelling is onderworpen aan de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze verordening is onderworpen aan het Franse recht.

Elk geschil tussen ArtPhotoLimited en de Koper valt onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.