FLASH SALE ⚡️ -15% på alla våra bilder med koden RUSH15 - Slutar på
KATEGORIER
KOLLEKTIONER
BÄSTSÄLJARENyheterERBJUDANDENACCESSOARER

Allmänna försäljningsvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor (hädanefter 'GTC') gäller för varje beställning som görs på distans av en fysisk person som har juridisk kapacitet och handlar för privat bruk hos ArtPhotoLimited, eller direkt på ArtPhotoLimited webbplats som finns på följande adress: www.artphotolimited.com

Tjänsten som erbjuds av plattformen hanteras av SAS ArtPhotoLimited, registrerad hos RCS i Bordeaux (Siret nr 820 179 687 000 34) och vars huvudkontor är etablerat på NOW BORDEAUX - Hangar 15 quai des Chartrons 33 300 Bordeaux, företrädd av dess Ordförande Nicolas LAURET.

Registrering av köparna

Köparen som skapar ett konto på webbplatsen www.artphotolimited.com måste tillhandahålla fullständiga och uppdaterade kontaktuppgifter samt en giltig e-postadress. Han kommer att anta konsekvenserna av eventuella fel eller utelämnanden i ifyllandet av sina kontaktuppgifter. Han är medveten om att det krävs riktiga kontaktuppgifter för en effektiv leverans av de fotografiska trycken.

Köparen kommer att skapa ett enda konto och förbinder sig att inte skapa alias eller liknande konton, med sin egen eller en tredje parts identitet. Varje överträdelse av detta åtagande kan leda till att kontot i fråga stängs av eller raderas. Han kommer inte att meddela sina inloggningsuppgifter till en tredje part och kommer att hållas ansvarig för alla inloggningar eller beställningar som görs av en tredje part till vilken han har lämnat sina inloggningsuppgifter, antingen frivilligt eller av oaktsamhet.

ArtPhotoLimited förbehåller sig rätten att, i samband med kampen mot bedrägerier och för att garantera säkerheten för transaktioner som görs genom dess plattform, verifiera köparens identitet och rättsliga förmåga (särskilt myndighetsålder) vid registreringen eller när det görs en beställning.

Produkter och kostnader

Moms ingår i våra priser till gällande laglig skattesats. I priserna på vår webbplats ingår alla kostnader, i euro. Fraktkostnader ingår inte i de priser som visas på vår webbplats. Övriga merkostnader som kan komma att debiteras konsumenten anges innan avtalet ingås. Om andra tilläggskostnader som inte faktureras av webbplatsen eventuellt kan debiteras dig, kommer motsvarande information att tillhandahållas innan avtalet ingås.

Beställningsprocess

Efter att ha bekräftat innehållet i sin beställning och accepterat dessa allmänna försäljningsvillkor och skyldigheten att betala för beställningen kommer köparen att slutgiltigt validera sin beställning genom faktisk betalning. Beställningen är inte giltig och tas inte i beaktande förrän full betalning av priset på fotografiet och leveranskostnaderna erlagts.

Köpare kan göra sina betalningar med bankkort. Betalning för beställningar som görs via ArtPhotoLimited sker via plattformen Stripe eller PayPal eller Klarna.

Alla beställningar från en köpare som inte helt eller delvis har betalat för en tidigare beställning, eller med vilken det pågår en betalningstvist, kan nekas.

ArtPhotoLimited kommer systematiskt att bekräfta att beställningen har beaktats hos varje köpare via e-post.

Vid mottagande av betalning slutförs försäljningsavtalet mellan ArtPhotoLimited och köparen definitivt.

Immateriella rättigheter

Köparen är medveten om att de fotografier som säljs via ArtPhotoLimited-plattformen omfattas av immateriella rättigheter. I enlighet med artikel L111-3 i den franska lagen om immateriell äganderätt (Code de la Propriété Intellectuelle), ger ägandet av ett verks materiella underlag (det tryck som köpts genom ArtPhotoLimited) inga immateriella rättigheter. Därför är köparen informerad och medveten om att han inte är auktoriserad att reproducera verket, att modifiera det, marknadsföra det i sin tur eller att utnyttja det i någon form.

Alla överträdelser av dessa regler skulle utgöra en förfalskning som kan åtalas av fotograferna.

Försiktighetsåtgärder pga. fotografiernas beskaffenhet

Köparen är också medveten om att fotografiska utskrifter måste visas och hanteras med försiktighet. Köparen uppmärksammas på följande försiktighetsåtgärder:

  • Ingen exponering för direkt solljus
  • Får inte hängas utomhus, förutom med anordningar som uttryckligen är anpassade och nämns som sådana i produktbeskrivningen.
  • Ingen exponering i fuktiga rum eller rum som utsätts för ångor (kök, badrum).

Information om fotografierna

Fotografierna presenteras och beskrivs av innehavarna som har rättigheterna att använda fotografierna (fotografer, byråer, tidningskoncerner etc.) som är ensamma ansvariga för fullständigheten av beskrivningen och för fotografiets överensstämmelse med nämnda beskrivning.

De senare är ensamt ansvariga för numreringen av utskrifterna när fotografierna säljs i begränsad upplaga. I synnerhet åtar sig fotografera att hålla sig inom de rättsliga gränserna som gör det möjligt att beteckna trycken som konstverk.

Spårning av beställningarna

Webbplatsen www.artphotolimited.com gör det möjligt att följa beställningarna som gjorts av köparen. Utskrifterna är gjorda av ArtPhotoLimited eller av en pålitlig leverantör som informerar ArtPhotoLimited om leveransen av beställningen till den adress som köparen anger.

Tillverknings- och leveranstider

Tiderna för tillverkning och leverans anges i arbetsdagar. De kan variera något beroende på omständigheter som ArtPhotoLimited inte kan kontrollera (störningar eller strejker i transportsektorn eller hos logistikleverantörer, tekniska svårigheter).

Köparen väljer bland de leveransmetoder som erbjuds honom för varje fotografi.

Reklamation för utebliven leverans eller bristande överensstämmelse

Köparen som vill informera ArtPhotoLimited om en svårighet under mottagandet av verket, eller om han inte fått leveransen, skickar en e-post till adressen customer.service@artphotolimited.com.

  • Skadat paket

Köparen ska göra reservationer för användningen till transportören om paketet kommer fram skadat eller öppnat. Han öppnar paketet i närvaro av leveranspersonen eller transportören och kommer inom 48 timmar att informera ArtPhotoLimited om de problem som observerats genom att om möjligt skicka fotografier av paketet som det presenterades för honom eller verket som det ser ut i förpackningen.

Problemet kommer då att tas om hand av ArtPhotoLimited som kommer att ange för köparen, efter att ha kontaktat laboratoriet, hur man ska göra för att returnera verket.

ArtPhotoLimited kommer att stå för returkostnaderna och göra vad som krävs för att den ursprungliga beställningen ska skickas så snart som möjligt.

Retur av en beställning accepteras endast om köparen följer det beskrivna förfarandet. Köparen ska packa produkten i originalförpackningen och att visa nödvändig försiktighet när produkten skickas. Arbetet returneras till den adress som anges av ArtPhotoLimited.

  • Fel på beställningen

I händelse av att den levererade utskriften inte motsvarar beställningen (fel på bilden, i formatet eller på underlaget kommer köparen att informera ArtPhotoLimited inom lika kort tid (48 timmar) genom att skicka bevis på problemet. ArtPhotoLimited kommer att informera honom om returvillkoren om inte parterna kommer överens om en kompensation.

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet utan att ange någon anledning inom 30 dagar. Ångerfristen löper ut 30 dagar efter den dag då du, eller en tredje part annan än transportören och som du har utsett, fysiskt tar den sista varan i besittning.

Alla bestämmelser om ångerrätt

Varaktighet

Köparens godkännande av av dessa allmänna försäljningsvillkor skapar mellan parterna en rättslig bindning tills vidare. ArtPhotoLimited och köparen har rätt att när som helst säga upp avtalet mellan sig.

I händelse av uppsägning på ArtPhotoLimiteds initiativ kommer köparen att informeras om orsakerna till detta beslut. Köparen å sin sida kan kan säga upp det när som helst och utan att behöva motivera sitt beslut. Varje beställning som pågår vid köparens uppsägning ska genomföras och avbryter effekterna av uppsägningen tills fotografiet mottagagits och ångerfristen löpt ut.

Webbplatsens tillgänglighet

ArtPhotoLimited-plattformen är alltid tillgänglig på adressen https://www.artphotolimited.com.ArtPhotoLimited kan dock inte hållas ansvarigt i händelse av ett fel orsakat av en tredje part (speciellt åtkomstleverantör) eller i händelse av force majeure. ArtPhotoLimited förbinder sig sedan att göra allt för att återställa åtkomsten till data så snart som möjligt.

Att det är gratis att skapa ett konto innebär inte att ArtPhotoLimited ger ersättning för ditt abonnemang hos en internetleverantör för de data som överförs under dina inloggningar till webbplatsen.

Privatliv

Informationen som köparen kommunicerar som en del av deras registrering eller deras beställning är avsedd för ArtPhotoLimited och används för behandling och uppföljning av beställningar, hantering av marknadsföring och leverans, samt för att uppfylla de juridiska och lagliga skyldigheter som åligger ArtPhotoLimited .

Informationen som köparna kommunicerar inom ramen för sin beställning kan kommuniceras till ArtPhotoLimiteds tjänsteleverantörer i marknadsförings- och levereranssyfte. I detta avseende ser ArtPhotoLimited till att det har vidtagit nödvändiga åtgärder för att lagligt reglera denna dataöverföring, särskilt genom att uppfylla lämpliga formaliteter med dataskyddsmyndigheten (CNIL).

I avsaknad av exakt information kommer köparen att ta det fulla ansvaret om ett tryck skickas fel eller till och med kommer bort i samband med beställningen och kommer inte att vara berättigad att göra en reklamation.

Köparen har när som helst rätt att ändra den information som överförs, via avsnittet 'Mitt konto' som han fritt kan komma åt.

Uppgifterna som samlats in av ArtPhotoLimited behandlas och deklareras i enlighet med den franska lagen 78-17 av den 6 januari 1978, känd som 'Data Protection Act' och har anmälts till CNIL ( Deklaration nr 1965905 v 0).

Köparna har, i enlighet med lagen, rätt att få tillgång till, korrigera eller radera uppgifter om dem. För varje begäran om radering eller modifiering uppmanas köparen att kontakta ArtPhotoLimited via e-post på adressen: customer.service@artphotolimited.com.

Såvida inte köparna uttryckligen motsätter sig, kan köparna komma att få kampanjerbjudanden från ArtPhotoLimited och / eller dess partners (i) via telefonsamtal eller post eller (ii) via e-post och SMS om köparna kryssar i rutan för det, eller om de har beställt produkter eller tjänster från ArtPhotoLimited.

Kakor

Den personliga information som samlas in när kontot skapas, kan få plattformen att lägga till kakor på datorn vilket möjliggör en snabbare anslutning och smidig navigering på vår plattform.

Köparen har dock möjlighet att avaktivera kakor, antingen med hjälp av sina webbläsarinställningar eller med hjälp av tredjepartsplattformar för hantering av kakor.

Ändring av bestämmelserna

Dessa regler kommer sannolikt att förändras över tiden. Det är ArtPhotoLimiteds allmänna försäljningsvillkor som gäller den dag som köparen gör beställningen som är tillämpliga. Förutsättningen för att göra en beställning är att fullständigt och förbehållslöst godkänna dessa allmänna försäljningsvillkor.

Tillämplig rätt

Dessa regler lyder under fransk lag.

Varje tvist mellan ArtPhotoLimited och köparna kommer att vara de franska domstolarnas jurisdiktion.